کوارتز در رنگ های مختلفی چون دودی،آبی،صورتی،قرمز و بی رنگ یافت می شود.کوارتز دودی اشاره به رنگ آن است و در گونه رنگ های دودی روشن تا قهوه ای تیره و حتی سیاه یافت می شود که اگر خیلی تیره باشد،((موریون))خوانده می شود.بلورهای کوارتز صورتی،اغلب دارای ترکها وناخالصی ها بوده و کدر است.رنگ کوارتز صورتی ثابت نیست و ممکن است رفته رفته تغییر کند.