عقیق در رنگ های قرمز،زرد،خاکستری مایل به آبی و سفید یافت می شود.همپنین سنگ هائی وجود دارد که به سبب شباهت ساختاری و فیزیکی در تجارت آن ها را جزء خانواده عقیق محسوب می کنند مانند عقیق سلیمانی یا چشمی(باباقوری)،عقیق شجری،عقیق خزه ای.